THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI LOGO CÔNG TY VI SINH MÔI TRƯỜNG

Vv Thay đổi logo

CÔNG TY TNHH

VI SINH MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Số :  01/61912/TB-VSMT

                                                                            TP. Hồ Chí Minh , ngày 19 tháng 06  năm 2012

 

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi lô gô của Công ty tnhh Vi Sinh Môi Trường

 

Kính gửi: - Các Đơn vị trực thuộc Công ty.

- Các Cơ quan hữu quan có liên quan

Căn cứ Quyết định số 025/QĐ-VSMT ngày 19/05/2012 của Giám đốc về việc Ban hành và hướng dẫn thực hiện Hồ sơ chuẩn hóa Hệ thống Nhãn hiệu của Công ty vi sinh môi trường

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-VSMT ngày 20/05/2012 của Công ty tnhh vi sinh môi trường về việc sử dụng lô gô mới do VSMT xây dựng

Công ty tnhh Vi sinh môi trường trân trọng thông báo thay đổi lô gô cũ của Công ty bằng lô gô mới như sau:

 Lô gô cũ


Lô gô mới


   

 

Thời gian thực hiện kể từ ngày 19/06/2012.

Bằng văn bản này Công ty tnhh Vi Sinh Môi Trường trân trọng thông báo ./. 

 

 

 GIÁM ĐỐC

 Nguyễn Duy Hoài

(đã ký)

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: